Akanyungunyu karaguruka kadandabagirana
Agahungarema kaguruka nk’akatagira iyo kaja
Natwe twatambuka tutabona aho duhonyora
Inzira twacamwo ntizaboneka zaca zizimangana

Twarakanura amaso duhwihwisha ntitwabona
Iyo tuja ntituhabone namba hari umwijima
Niho twabona umuco waka utwereka inzira
Urazimanganya icijiji cari ciganziye imitima

Turunamura imitwe, urumuri ruratumurika
Amaso arabona tukagira ngo turi mu ndoto
Ariko twahindukira neza tugasanga ntiturota
Turegera uwo muco, tugerageza kuwukorako

Hari igipfungu wari kubeshera ico mu Rushana
Ariko uko twegereza umuco ukatwegerwa kure
Wa muco ukongera ugasubira kumera nk’uwuzimye
Ariko twunama uwo muco ugasubira kwakaka

Uwo muco ugakomeza kudutera ibibazo
Wamengo neza na neza uriko uratwinyegeza,
Tukagira ivyo twibaza kuko uwo muco waduhunga
Wo ukikomereza kwakaka utwihisha ariko

Twiziziwe n’umwiheburo wo kutazowushikira
Umunsi uri izina umuco uremera ko tuwegera
Igitangaro kiracika igitangaro twese turumirwa
Uratuboneshereza ushariza urusha izuba kwaka

Ca gitangaro kiraba umuco ntiwatwegerwa kure
Uremera koko vy’ukuri  ko tuwukozako intoke
Ntabwo twakekeranya ubwoko bwawo bwari bwiza
Nta madidane yari akihari twari tuzi ko utuboneshereza

Ntitwabaye tukirota uwo muco dushobora kuwukabakaba
Ivyo tutaziga twazirikana mu mitima vyacitse nya vyo
Umuco waratumurikirira, ukongera ukaboneshereza
Urabonesha urirukana imyijima yose twari tubayemwo

Muco,

Uragahora umurikira abo bose bari mu mwijima
Wewe muco twese turondera
Wewe muco rumuri nyarwo
Wewe muco mwiza
Wewe muco wera

***

J.I.

(Agasanamu kavuye kuri dhammatalks.net)