Vyanditswe na Steve Ndikumwenayo

Muri irya minsi y’ukwezi kwa Rusama canke Ruheshi 1986, turiko turarangiza umwaka wa mbere w’ivyigwa, mwigisha aratubarira ati:

  • Mwese mwuname, mumere nk’abasinzira umwanya mutoyi, umwe wese yiyumvire ico ashaka kuzoba mu buzima bwiwe.

Twese turunama, abahungu dushira umutwe ku mavi. Abigeme nabo bacurika umutwe (aho twiga twicara ku musezero, nta ntebe twari dufise). Uwo mwimenyerezo wa Mwigisha ntiwari woroshe.

Haheze akanya, akoma amashi adukangura: Umwe wese ambarire ico yarose, canke yiyumviriye kuzoba:

  • Jewe narose nzoba mwigisha!
  • Mwigisha: Neza cane!

Kubera yavuze neza cane, benshi bakurikiye baguma bavuga ukwo, kiretse bakeyi:

  • Jewe nshaka kuzoba Deregiteri!
  • Mwigisha: Ushaka kuzohava untwara? Emwe nta wutari bunkindagireko!
  • Jewe nshaka kuzoba tandiboyi!
  • Mwigisha afata inkoni: Ingo aha imbere wa gikoko we! Aha uwu mwanya wose ndiko ndata ugomba kuzoja kuba tandiboyi?! (Abana batekerwa n’ubwoba, kuko inkoni z’uwo mwigisha n’ubu ziracari rurangiranwa mu karere).
  • Jewe narose kuzoba Perezida Bagaza (abana bose baratwenga)
  • Mwigisha (yifashe ku munwa ukamenga arafise n’ubwoba): Warose upfa!

Atarindiriye n’uko twese duheza, ataranakubita za nkoni wa munyeshure yashaka kuba tandiboyi aca avuga ati: Fata ibikoresho vyanyu mwese mutahe! Ejo umwumwe wese azoze azanye igitsibo n’ikivomesho. Uwuzovyibagira tuzihurira! Iyi nkoni izomuhererako!

Iyi nkuru ndayanditse mu gihe hari Abarundi n’Abarundikazi batanguje iciyumviro c’uko uku kwezi tugiye kurangiza twohereza impundu igihugu cacu, ku vyiza cadukoreye canke ivyiza kirangwamwo. Mboneye hano akaryo ko kubashimira bivuye ku mutima. Abatari bake rero, hagwiriyemwo urwaruka, bamaze iminsi bidagadura ku rubuga rwa Facebook na Twitter bahayagiza igihugu c’Uburundi, ibibubamwo na canecane ababubamwo. N’aho ingorane z’igihugu cacu (ivyo turamaze kubimenyera) zaza ziranciramwo, muri ino minsi nuguruye Facebook naruhuka gatoyi mu mutwe. Mbabajwe n’uko iminsi mirongo itatu igiye kurangira. Tuzoba abande?

Naje nari natanguye kugira ico nterera mugabo mu nyuma nashimye kuza ndasoma ivyo abandi bandika, kuko n’ivyo niyumviriye kwandika nasanga hariho ababintaze bakabivuga na neza kuruta.

Ikintu nigeze gushikiriza muri iyo ntumbero, navuze ko nshimira Uburundi, kubona kiri mu bihugu bike kw’isi, umwana wese wa Murundi (yaba uwa Nyarucari canke uw’umukire arenze) ashobora kurota kure, akabona ko ashobora kuvamwo umuntu ahambaye agirira akamaro umuryango wiwe, n’igihugu ciwe c’Uburundi. Kandi hariho benshi vyashoboka, indoto ikaja mu ngiro. Nimurabira hirya no hino yanyu. Kuri uru rubuga hari inkuru yigeze kwandikwa yerekeye umwana w’inkende. Jewe ngira nti iyaba principe y’ “umwana w’inkende yurira igiti” ari ntabanduka, ni bake tuba turiko turiyaga Uburundi!

Ivyo rero abana b’Uburundi ntibabikesha ikindi  atari ishure hamwe n’ingena ryari ritunganijwe mu Burundi.

Gushika mu myaka iheze, inyigisho mu mashure matomato zari ziringanijwe ku buryo n’umwana atavuka ku bavyeyi “bifise” cane ashobora gushika ku co yipfuza. Ego ndabizi ko havuzwe kandi havugwa ibindi bifashi vyinshi vyashobora kubuza uwu mwana canke uyundi kubandanya ishure. Birashobora kuba vyarahabaye ariko uko twangana tugitangura ishure, ivyo ntavyo twaba tuzi. Uru rwandiko rero ndarwandika mfatiye ku mwana yakuze bisanzwe, atoba yarahuye n’ivyo bifashi. Sinzi ingene “caeteris paribus” nokivuga mu kirundi.

Umwana agiye kw’ishure yaba afise icizere ko azoba umuntu w’imboneza. Hari uturirimbo twongereza izo nguvu zo kwiyumvira kure: “Bana b’iwacu nidukunde kwiga, uguc’ubwenge niko gukira, Uburundi bwose buduhanze amaso, rwaruka rwiza rw’imihingo rw’imihingo”, “Abo bose mubona, bari bameze nka twe, none barahindutse bameze nk’abazungu, bameze nk’abazungu, bararonse amamari, bagura amamodoka, kuko bashishikaye bagira umwete, bagira umwete”.

Iyo ndinganizo y’ivyigwa twakuriyemwo bayita mu majambo make “Indero kavukire” (Education rurale), ikaba yari ihagaze ku ntumbero igoye gushira mu kirundi ariyo : “nationaliser et rationaliser pour mieux rentabiliser”. N’iyo Abarundi benshi (n’abanyamahanga baba mu Burundi canecane Abanyarwanda) bafise imyaka iri munsi ya 42 bizemwo. Mbere ihindutse vuba kuva aho haziye nshasha bita “Ecole fondamentale” ntaramenya neza ingene bayita mu kirundi. [1]

Iyo ndinganizo akamaro kayo ntikabaye gufasha abana b’Uburundi, na canecane aba “ruguru” (Rural) kurota kure gusa. Yaranatumye umurundi wese, yarize amashure agaheza ayisumbuye, ashobora kwiga muri système yose yo kw’isi, kandi afise ubumenyi burengeje abandi (culture encyclopédique).[2]

Ariko nta woja ngaho ngo arenze uruho rw’amazi ku bintu bimwebimwe. Naho iyo ndinganizo yagerageza kugabanya ubudasa hagati y’abana b’Uburundi, ntibiseswa ko kwiga amashure uri uwa “ruguru” vyamye bigoye kandi vyasaba umwete n’ubwira vyinshi, haba ku munyeshure, ku bavyeyi hamwe n’abigisha. Kandi biranibonekeza ko urugero rw’ubumenyi hagati y’abana bize mu gisagara bwaruta abize mu misozi. No kurota ntibarota bimwe (sinibaza ko hari umwana wo mu gisagara yari kurota aba tandiboyi…).

Ba nyene uru rubuga bankundiye, nzoza ndagerageza gutanga n’imiburiburi inkuru imwe mu kwezi, ndabayagira inkuru zijanye n’ubuzima bw’umunyeshure wa “ruguru”, kuva mu mashure y’intango, gushika muri Kaminuza.

Habw’impundu Burundi, habw’impundu ku ndiganizo y’ivyigwa ituma umurundi yashoboye kubandanya amashure atakumaramaza mu makungu! Nihahoreho indinganizo y’ivyigwa ihagaze ku “ndero Kavukire”!

[1] Raba iki cegeranyo, urupapuro rwa 63: http://www.cnidh.bi/sites/default/files/LES%20REFORMES%20DU%20SYSTEME%20EDUCATIF%20BURUNDAIS%20ET%20LE%20DROIT%20A%20L%27EDUCATION.pdf

[2] Hari icigwa cakozwe cerekana neza ingene iyo ndinganizo yari ifise akamaro kuruta izindi zo mu bindi bihugu. Kanda aha: https://www.msu.edu/~jschwill/best10pubs/7_primary%20schooling%20in%20Burundi%20and%20Kenya.pdf

Steve aba akongera mu karere ka Puntland muri Somariya. Murashobora kumukurikirana kuri Twitter: @ndikumwenayo

Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook