Vyanditswe na Ihorimbere Judicaël

Porosperi ni umukozi muri bamwe bita ababoyi. Ntiyashoboye kuja mw’ishure ariko arakora ivyo ashoboye kugira abeho. Akora muri Rohero… Nta karitiye n’imwe atarakoramwo. Amaze imyaka ishika kuri cumi akora ako kazi. Aho akora ubu hakora Jiriberi akora urupangu ari muri bamwe bita abanyarupangu, na Karara arera abana, ari muri bamwe bita abayaya. Porosperi arakunda Karara ariko ntiyubahuka kubimubwira. Ahora agerageza ariko aratinya. Karara nawe umengo ntamwerekwa. Porosperi yavukiye i Muyinga… ahora agenda kuramukanya iwabo rimwerimwe. Jiriberi nawe yavukiye i Ngozi, Karara nawe avuka i Makamba. 

Abakoresha babo bafise abana batatu. Ni umuryango wifashe, batunze. Patron wabo akora muri OBR, umupfasoni wiwe nawe afise imangazini, ni umudandaza.

Turi italiki 9 Ruheshi… Umunsi wa Porosperi urantanguye! Ng’iyo isake irabitse, inkokokazi zitanguye kuyogora, imiswi nayo iti twatanzwe… Porosperi aravyutse.

5:30 – mu mutwenzi

Porosperi (mu mutima) : Hmmh reka mvyuke basha. Akazi kandindiriye ntikagira uko kangana. Mpere he? Mpereze he? Ko womengo uno munsi biraza kungora gukora? Mugabo, niyumviriye neza naho akazi ari kenshi, ni ka kandi nyene ka minsi yose. Ndazi ingene ndabikora mu rukurikirane, ntibingora…. Reka nyarutse ariko. Sinebwe ku kazi k’abandi. Oooh kandi amasafuriya naraye ntayogeje! Eh, reka ariko mpere mu kwoza amasahani n’ibirahuri… uno munsi nca mpereza ku bikombe.

Porosperi yahejeje kwoza ivyombo, ubu ariko yoza imodokari

Porosperi (mu mutima) : Reka noze ubu naho imodokari ya Databuja na Mabuja. Ndabihejeje nca ntegura imeza, abana barye umukate. Hahaha vyose biratonze kabisa uno munsi sincererwa. Ariko naratomboye ! Aka kazi kanje gashasha karoroshe. Umuntu aha hantu nkora hakora Jiriberi na Karara. Vyose mbona vyoroshe gusumvya. Aho nahora nkora mu minsi yaheze, nta bandi twakorana, nakora ndi umwe. Kandi vyose nije nabikora… Hmmmmh reka ndeke gusamara mpeze kwoza iyi miduga y’abandi!

Ariko arahanagura imbere mu miduga

Porosperi (mu mutima) : Ooooh imiduga iri hano iraryoshe kwicaramwo kabisa! Hahaha reka mu mwanya ndiko ndahanagura mfyonde kw’ihoni! Nibambaza ikibaye ndigira uw’ejo hahaha! Nta wuza kumbona canke amfate amasanamu ngo navugije ihoni…

Hajemwo kwiraba muri rétroviseur

Porosperi (mu mutima): Hahaha ariko ndaberewe nicaye mu kibanza c’umushoferi. Ndabira yemwe ingene iyi Rav4 imbereye. Hmmh ubwo uru si urufunguruzo rwayo. Eeeeh reka ndarushiremwo ndabe.

Imfunguruzo arazishizemwo, arakije imodoka…

Hahaha uku niko bigenda bwa bundi? Mbega karya si ka Karara mbona kaje? Ego niko, reka ndakishimeko hahaha!

Karara: Gute ga Poro? Uroye he? Nta lift yo kuja mu gisagara?

Porosperi: Twagiyeeeee! Ingo tuje gutembera! Nta kibazo injira!

Karara: Ngiye kw’isoko rishasha mu ngagara!

Porosperi: Oooh nta kibazo ndagushikanayo. Nako, uno munsi nta kazi kenshi tugira, reka tuje kwiryohererwa. Hari aho wipfuza kuja?

Karara: Oya nshikana kw’isoko gusa nivyo nkeneye!

Porosperi: Ntaco reka tugende !

Porosperi (mu mutima): Ariko ka Karara kiyumvira ko ndagatwaye kw’isoko gusa? Reka nyabuna mbanze ndagatembereze gato, ndakereke umuji. Umuntu kamaze imyaka ibiri gusa kawubonye! Kazi aho kakora umwaka wa mbere mu Kamenge, hamwe n’umwaka wa kabiri mu Kinanira. Hahaha aha kiyumvira ngo n’imyaka icumi maze nkora mu gisagara ntarakimenya? Mbere reka tuve hano muri Rohero, ndagatembereze umuji wose. Duhere kuri large, duce iruhande y’isoko ryo mu Kinindo. Tuca tuduga duserukire ku rya Rumonge, tuce dusubiza mu gisagara. Mugabo aho guca nja mu gisagara hagati nca ndakamanukana kw’iradiyo, ndagacishe kuri Tanganyika harya ku kivuko. Ndakereke aho Databuja akora, aho wosanga katahazi. Hahaha ariko karatangara kabisa! Tuca tuduga ndagacane mu Ngagara kaje kuri iryo soko kambwiye. Mu kugaruka nca ndagacana mu Kamenge, hanyuma dufate rya barabara rinini kandi ryiza ry’abakuru. Bishobotse ndakadugane i Kiriri… Ndakereke igisagara… Hahaha ariko ndi umuhinga pe !

Karara : Poro? Porosperi? Pooooo?!

Porosperi: Sa?! Mbwira Karara!

Karara: Poro! Porosperi mbe ko utitaba?! Ntiwumva?!

5:35 – Umutima urasimvye, mu bitirotiro…

Jiriberi: Poro! Porosperi mbe ko utitaba?! Ntiwumva?!

Porosperi: hmmmmh ni wewe ga Jiribe?

Jiriberi: Umve! Oya, ndi so! Vyuka riho Mabuja yaguhamagaye kuva kera! Iruka umwitabe!

Porosperi (mu mutima): Eeeeh Mabuja yampamagaye? Yoo Karara kanje ntitwari kumwe… Naryamiriye, nariko ndarota… Akazi k’abandi! Mbisa nyaragase, Saa sita nzobe nahishije. Ewe ndoto wari uryoshe!

(Isanamu ya Chris Schwagga)

Judicaël aba mu Bubiligi

 Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook