Gahugu kanje nzokayaga neza ata bwoba bintera kuko abo bitwenza ni abatakazi

Gahugu kanje nkunda karakaka gose nk’inyenyeri yo mu mutwenzi

Ni keza nk’uwutagira amaga mu birenge canke amabavu amwe muzi

gahugu_3

Karakeye nk’umwamikazi ndabivuga ntatinya amenyo y’abatwenzi

Karariboye nka Yangeni, imwe muri za nyambo zitagira agahonzi

Abo bitaryohera barashaka bakomeze gutwenga urukundo rwanje

Nako Nyakugira Imana kanje kazokwama kari mu mutima wanje

gahugu_2

Gahugu kanje ni nk’umukunzi nzokarinda akanywafi ku maguru

Abasoma ndababona muhava mumbwira ngo ndi umuguruguru

Gahugu kanje nzokayaga neza ndakarinde intuntu ku mutima

Ndakiyumvira nkahimbarwa kakantuma muri jewe ntitima

gahugu_5

Gahugu kanje iyo karamutse ni agatore inyenyeri zirakaka

Gahugu kanje iyo kiriwe amahoro ni keza n’izuba riraka

Nzokagabira inyana Yangoma y’abamikazi ikerere

Gahugu kanje gafise abanyagihugu beza bakeye

Nta wutogakunda kubera ni agahugu k’intore

Imisozi yako ni myiza nta ntambara ibereye

Gahugu nzokarinda ikofe kw’itama barorere

gahugu_1

Umutima wo kugakunda uri hafi nk’irembo

Uwo kukanka nawo uri kure nk’ukwezi

Kazokwambikwe ibidari n’amakungu

Gatere imbere gakore ibikora inka

Sinzogata hirya ngo ntore

Gahugu uri intore

Shaza Burundi

—-

Ihorimbere Judicaël

Amasanamu ya Nelson Niyakire, Aristide Muco, Chris Schwagga, Arnaud Gwaga Mugisha