Vyanditswe na Judicaël Ihorimbere

Ese twoja muri Mondial yemwe… Mu mwaka uza, 2014, hazoba ihiganwa mpuzamakungu ry’umupira w’amaguru. Iryo higanwa rizobera muri Brésil. Haheze imisi hariko harahiganirwa uburengazira bwo kuja gukina mu mwaka uza: éliminatoires. Mu bihugu bihiganirwa izo éliminatoires, ivyo bihe birabica bigacika. Vyatanguye kuntera iciyumviro mu kwezi kwa Nyakanga na Gitugutu, aho Belgique ironkeye uburengazira bwo kuja guhiganwa muri Brésil. Uwo musi, narabonye ingene abantu baryoherwa, bagahimbaza, hakarara akanyamuneza nta ngere. Iyo batsinze, baca bihereza amabarabara, ibintu vyose bigacika uruhagarara, bakabuza imiduga kugenda. Abandi baca baja mu miduga, bakarara baragenda mu bisagara, bavuza clacksons, ijoro ryose. Muri ivyo bihe nta notion ya tapage nocturne ibaho. N’uwohana ntiyohana abantu isinzi. Ejo hari haramukiwe France na Portugal. Induru zarakomwe, claksons zirarisirana. Jewe nanje nagira ndabukorokeremwo, mu mutima nti, abari hano barahimbaje pe!

Naciye niyumvira ivyerekeye inkino mu gihugu cacu c’amata n’ubuki. Ndibuka ko uwo musi nari nasomye ibijanye n’ishirahamwe ry’umupira w’amaguru ry’iwacu. Ndibuka ko hari habaye amatora y’uwurirongora. Ndakunda gusoma amakuru ayagwa mu gihugu naboneyemwo izuba. Ndibuka articles zingahe nasomye zari zijanye n’ayo matora. Narasomye commentaires zagizwe. Nta kintu gishasha nasanzemwo, kuko izo commentaires zama zifata intumbero z’impari n’ibitutsi. Nta n’imwe iterera iciyumviro cubaka, n’uwugize arayigira rimwe na rimwe bamusamira hejuru abandi – Ku bwanje, umuntu adatanga izina ryiwe iyo agize commentaire, sinoyishira ahabona mu gihe itubaka kuko kenshi Ntanubahuka no gushirako izina ryiwe, aca akoresha pseudo kugira yinyegeze. Ariko ibi sivyo vyanzindukanye hano -. Nihweje ako kamwemwe k’abantu, naciye niyumvira gato nibwira nti ese twoja muri Mondial natwe. Mbega vyomera gute i Burundi? Mbega abarundi baba mu makungu bohimbaza gute? Mu gihugu hagati ho vyogenda gute? Mu bisagara?

Uko bizogenda kwose kuja muri Coupe du monde ntibizoroha. Ko mbona n’ubwo dukina umupira, turushwa. Tuzotsinda gute birya bihugu vy’ibihangange mu mupira vyo muri Afurika? Ko bafise abakinyi bateye imbere kandi bakaze, tuzobitsinda ryari? Nta nkeka uwo musi uzoshika, kuko turafise talents na twebwe Abarundi. None ba Nonda, ba Tchité, ba Bigirimana, ba Dugary, ba Berahino ntibavukiye i Burundi, canke bamwe muri bo ntibigiye umupira w’amaguru i Burundi? Tutibagiye abakinyi bo ntamba mu rugamba bakora ibikora inka? Ego pe, bizokunda! Intamba mu Rugamba, dans les années 80 – 90, ntibashitse muri coupe d’Afrique Junior? Nciye nibuka uwahora yiterera inkuru ati, erega ibindi bihugu bifise imigwi ifise amazina ateye ubwoba (Eléphants, Lions, Léopards, Aigles, Diables rouges…), twebwe natwe turi les hirondelles, twotsinda gute!? Ivyo ahanje nibaza ko ataco bivuze kuko turamaze kwerekana ko dukomeye mu nkino. Kandi n’abandi baratsinze badafise amazina ateye ubwoba: 1998, 2002, 2010,… Ariko ikindi kibazo nyamukuru kindi, ni iki: none ko muri Afurika duhiganirwa ibibanza bitarenga kuri bitanu bisigura ko dutegerezwa kuba muri batanu ba mbere, dutegerezwa gukora rwose. Ngira FIFA izohindura amategeko ya éliminatoires za Coupe du monde, kugira dushobore gushikayo natwe.

Ese twoja muri Mondial, tukarara turatamba dutarika. Uwo musi nta muntu yoturyamana pe! Ndibuka tukiri bato habaye umupira w’amaguru, ingene twaba turi kw’iradiyo duteze yompi. Ingene intamba zinjije igitsindo, twakoma akaruru. Ingene mu minota mirongo icenda urukino rw’umupira w’amaguru rumara, ingorane z’abantu zibagirwa. Abantu bakava mu vyiyumviro barimwo, bose bari mugabo umwe inyuma y’intamba. Ivy’intara, imigambwe, amoko,… vyose biribagirwa muri uwo mwanya, tukitwa Abarundi. Twoja muri Mondial, Ingorane z’inzara, inyota n’ubukene, zokwibagirwa mu mwanya w’ihiganwa zikabisira akanyamuneza. Ngira twokwisopa twese mu bukene bwacu tugaterera intamba. Ntivyomera nka bimwe biheruka, FFB yarindira urumeya na rumwe ikabura, kandi yateye akamo ku bashaka guterera intamba zigiye gukina CHAN. Nibaza ko ari kubera iryo higanwa ridafise prestige nka Coupe du monde.

Ese twoja muri Mondial tworara turasangira imfungurwa n’inyobwa twese. Uwo musi nta mabari yohombesha. N’uwutagira amahera yo kwigurira fanta nibaza ko abayafise boyimugurira. Bibuze naho bosangira. Uwo musi umutunzi n’umworo boyaga rimwe. Abana borara barakina, abavyeyi bakarara barahimbaza. Uwo musi mu mitima yacu yuzuye intuntu yorangwamwo akanyamuneza. Uwo musi natwe twogira nk’abandi, tugafata amabendera yacu, tukayambika imiduga, tukagenda turavuza clacksons ijoro ryose. Mu ntara zose horangwa amahoro n’imisi mikuru. Ingoma zovuzwa ijoro n’umurango. Agasimbo, urwedengwe, amayaya, umuhanga, intore, umuyebe,… nivyo twokwiberamwo imisi mike. Ntawosubira guhora uwundi ko badasangiye ivyiyumviro vya politike, intara, ubwoko,… twovyibagira vyose kuko twoba turi muri Mondial, duhimbariza hamwe.

Ese twoja muri Mondial, tukitera agateka mu makungu. Ababa mu mahanga bogenda bambaye imbega n’imvutano muri za trams, métros, na trains. Abantu bobabona nk’ibitangaro, ariko nta ngorane vyobatera kubera boba bari muri Coupe du monde. Murazi ko hari abatazi igihugu c’amata n’ubuki, iyo ubabwiye ko uva i Burundi baca bakubaza ngo mbega ni muri Amérique du Sud canke muri Afrique? Murazi ko abo nyene, bibaza ko ururimi rw’i Burundi, ari Igifaransa canke Icongereza. Ubishuye uti oya bakaca bakubwira ngo muvuga le Burundais canke le Burundien? Ngira twoja muri Mondial bomenya ko tuvuga Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa n’icongereza kandi dushoboye n’ibintu vyinshi. Ngira bomenya ko turamukanya tuti Gira amahoro. Ese twoja muri Mondial tukimenyekanisha mu makungu, tukagenda turasamirana hose. Ntimurabona iyo aba athlètes b’abarundi babaye abambere ingene bitera iteka bagatera n’iteka igihugu? Kurya niko vyogenda ku zina murundi wese.

Ese twoja muri Mondial, twokwihaya tukihayagiza. N’ibindi vyose vyiza vyoca bikurikira. Intamba zoba zihaye akarorero abarundi bose, iyo bava bakagera. Twoshira imbere igihugu c’amavukiro, ivyo abarundi bamaze kurangura bikaja ahabona. Murazi incabwenge zuzuye i Burundi, ziba mu Burundi canke mu makungu? Twoja muri Mondial zoheza zikiyambika umutamana, zikagaragaza ko ziva mu gihugu c’amata n’ubuki, c’amasaka n’amasakaramentu, zikambika n’impuzu z’inkorarubanza igihugu cacu. Abadandaji bogenda mu makungu bavuga bati, murazi iyo tuva? Ni twebwe ba barundi, ibintu vyose turabishoboye, eka no muri Mondial, twarashitseyo. Kuko n’ukuri burya uwihweje asanga vyose tubishoboye. Nta bushobozi tudafise kubera turi abantu nk’abandi. N’abandi bantu nyene barabishobora kubera iki tutobishora natwe? Ko nzi dukunda kwivuga nabi, nimumbwire ivyo abarundi batoshobora!

Kuvuga menshi siko kuyamara. Mondial tuzoyijamwo natwe… Uwo musi uzoshika, kandi tuzotamba dutarike. Nta nkeka, bizoba umusi umwe, kandi tuzoshika imbere rwose. Uwo musi ndawurindiranye igishika, kandi nizeye ko nzobibona. Ese twoja muri Mondial… Mu kurindira ko ico gihe gishika, reka ndabatumire gufata mu mugongo umurwi w’abana bo mwibarabara b’i Burundi uzoja guhiganira, muri Brésil, igikombe ca Street Child World Cup. Uwipfuza inkuru y’imvaho yogendera urubuga rw’ishirahamwe New Generation Burundi.

Isanamu: umurwi uzoserukira uburundi muri Street Child World Cup

Judicaël aba akongera akiga mu Bubiligi