Kuva aho ntahukiye mu gihugu c’amavuko c’i Burundi, nguma ndi mu munezero nta ngere. Numva merewe neza cane. Kimwe muri vyinshi bintera uwo munezero ni uko  aho nahora izuba ritaka gose, bigatuma ngira vitamine D nke cane, nkaheza nkaruha n’ingoga.
Nta kintu kinryohera nka climat tropical. Nk’uko vyama mu mpera y’umwaka, ubu imvura iragwa cane, buca hakiri kare, umugoroba ugatangura kuramutsa hakiri kare. Ni uko… naho mu mutwe wanje ntakekeranya ko ndi mu kibanza ca mbere kingwa neza, hari igihe mfatwa nabi n’abantu nkasigara ndiyumvira nimba babigira n’impaka canke ko ari ukutamenya. Barayamaze ngo nta mwonga ubura isato iba idahizwe, nimunkundire ndabereke isato iheruka kunkomora.

Nagiye mw’ishirahamwe benshi bita Smart, njanwe no  kwiyandikisha kugira ndonke carte sim yabo. Ninjiye aho badandariza, nsanga hari abapfasoni batatu bariko baradandaza, bose bariko bakira abanywanyi.
Umwe ahejeje, akiriko arapanga impapuro ziwe, mugenzi we aca andungika iwe kugira abe ariwe anyakira.

Ndamushikiriye, aca arankanurira amaso. Ku mutima nti “wondamutsa woba iki?”. Nca ndigaruranya, nti muntu reka gukara, ngira ararushe. Simenye ko mu kunkanurira amaso yariko ambaza ati: “mwipfuza iki?”. Ni uko, naho ataco yambajije, nca ndamwitura, ndamubwira ikingenza. Hageze kuriha, ndamuha inoti y’ibihumbi cumi… Aca ambwira ko atayo afise ansubiza. Niko guca antuma kuja kuyavunjisha ku yundi bakorana. Nca nibwira nti: “ndarose, canke ariko arantuma?!”. Sinanka gufasha akazi umuntu, ariko niyumviriye uko yabigenjeje kugira ngo yubahuke gutuma umunywanyi batanazinanye. Gutuma ni kimwe, ariko hari no kumenya gutuma… Ukuntu yambwiye wamengo ni je nakoze ikosa kubona nazanye inoti nini, bisigura ko ntegerezwa kumuvunjishiriza. No mw’isoko, umuntu arakwereka ko ababaye kubona ata mahera afise agusubiza, kugira agutere ikigongwe gato…

Ivyo biti hwe!

Mvuye aho, nca nja muri Africell naho *muhava muvuga ko ndi igihemu, mugabo narumvise noshika mpamba carte sim yo muri Smart nari mpejeje kugura. N’uko amafaranga agoye ..*. Nashaka banshiriremwo carte sim.. Barundi bafise umusore akerebutse kandi atwengatwenga, ashika akubaza ico urondera agaca akwereka aho wicara, akanakubwira uwuza kukwakira n’uwo ukurikira.

Nshikiriwe, ndashogomanga… Sinshikiriye umudandaza bambwiye ngo niture, ankanurira amaso nawe nyene! Ku mutima nti “Mana mfasha ngume ntekanye”. We nca ndamuramutsa nti “mwaramutse !”, aca arajegeza umutwe mu kunyishura. Aca aguma yuguruye iminwe kugira ndamuhe ngendanwa yanje, aheze ayishiremwo internet. Nca ndavuga ikingenza, aca aguma anyereka iminwe yiwe, nk’uwuvuga ngo: “ndazi ikikugenza,  zana iyo ngendanwa yawe gusa”. Ndayimuhaye, aca anyereka ahantu niyandika, naho nyene yahanyeretse ata jambo na rimwe akoresheje. Nca nibwira mu mutima nti: “Ibi bintu birabaho?”.

Ndiheba mera nk’uwutera ikiyago kugira ndabe nimba azi kuvuga… Nti mbega murafise ibiharuro mushiramwo. Ntiyanyishura! Ndongera nti… ni kugira menye ko noshobora kuza ndavyigirira. Aca arandaba, araheza aramwenyura. Kugira anyereke ko internet yagiyemwo, aca ambwira (hakwishura ngo ego, hariho code yabo bashiramwo, canke iyindi nyishu), aca ambwira ngo “ndabona ko hari uwitwa *** yakwandikiye”. Nti “saa ? Muriko muransomera ama messages?”. Nawe ngo “oya, mbonye handitse ko *** yakwandikiye, sinari kwubahuka gusoma ama messages y’umunywanyi. Noba ntagira umutima”. Nca ndatwenga, nti “basha nivyo, nagira ndabibabwire”. Nawe ngo “wagira umbwire ko ata mutima mfise ?”. Nti “Oya, sinari kubibabwira, muga nari kuvyiyumvira”.

Nti “none, ndabahe angahe ko mwakoze ivyo nari nshaka”. “Ngo oya, tubikora ku buntu”.

Ku mutima, nti “ahwiii!!”.
Nca nibaza ko ata nguvu yashizemwo ariko aranyakira kubera ata mahera yari kunsaba.

Ni ukuri, burya umunywanyi atanga amahera yokoze ibindi. Urumva, ku bwanje, akwiye gufatwa neza kugira basi, naho udufaranga twiwe aba adusezeye, ntateko ngo atahe ashika anywa ikinini c’umutwe kubera agashavu k’abamufashe nabi.
Kurya imbeba iryana ihuha, abadandaza bakwiye kwakira amafaranga y’abanywanyi babo, bariko barabatwengera, baguma babaza ico bobakorera kugira bameregwe neza.

Abo nabiyagiye bambwiye ngo “karibu iwanyu”. Abandi ngo: “ayo ni amavaburaya, bizohera”, “waruzi ko? Menyera”. Menyere iki? Oya ni ukuri, sico kinzanye.  Nzohava nduhishwa no kuvyandika, ariko ndizeye ko gukeburana bizobandanya kugira twese tumeregwe neza.

Abanzi uko nama mpayagiza Uburundi, ngira bariko bavuga ngo “koma ka musosi, twarakubwiye ko harya hantu ata kintu!”. Ariko nibankundire ndababwire ko  ata nyambo ibura agahonzi .

Ndangije n’icizere cinshi ko hari abakora muri ayo mashirahamwe baza gusoma bino, baheze bigishe bagenzi babo uko bakira abanywanyi.

Ni agahindukira!

Umurundikazi aba i bujumbura