Ikiremwa muntu kiratangaje.
Nukuri, nukuri, kiratangaje cane.
Kiravuka, kirindiriwe cane n’igishika cinshi. Kigakundwa, bakacitaho n’umunezero mwinshi. Kikarya kigahaga, kikarira kikaryama. Umwaka uti HWE!

Ngico kiratanguye kuvuga, kikarushaho gukundwa yemwe. Bakakivugisha bacigana ngo ‘nyubujubujuu’, kigatwenga. Bagatwenga. Kikaryoherwa. Bakaryoherwa.
Mu mwanya muto kigatangura kwavura. Hanyuma kikagendagenda cifatikije. Akanya gato kandi, ehe no kwiruka cabimenye! Kikarushaho kudoha. Gikunzwe, kiryoshe gusoma. Imyaka iti HWE!

Kikabona bakijanye ahantu bagisiga kirikumwe n’ibindi biremwa muntu bingana, bisa, bivuga rumwe. Ubwoba bukacica, kikarira, kigasara. Bakakigarura umunsi ukurikiye. Kigasubira kurira. Bakakigarura kandi gushika aho kimenyera hanyuma kikavyakira. Kikanuma. Iyo kitagiyeyo, kibona bakireruye, incuro imwe mw’iyinga, bakakijana ahantu bakoma induru. Hanyuma bagataha. Kigatinya. Kikibaza ko basara. Kikabibona. Imyaka iti HWE!

Ngico kiramenye kuvuga ijambo rimwe, abiri. Kirakuze. Ariko kikama kibona kigitonda hahandi nyene kuva gifise imyaka itatu. None ubu gikwije cumi. Kikama gitondeshwa isaha yambere y’igitondo cambaye impuzu zisa n’iza bagenzi baco. Kikigishwa ibintu kitabwiwe ico bizokimarira. Kikanuma. Kikiga. Kikaba ica mbere. Ariko kikabona muri bagenzi baco, hari icabaye ica nyuma. Kikabibona. Kikibaza ico kikirushije. Kikanuma. Kigataha isaha icenda z’umutaga. Imyaka iti HWE!

Ubwenge ubu kirabufise ariko baracakijana hahantu nyene, rimwe mw’iyinga. Gukoma induru, gukoma amashi. Kikumva bavyita ngo « kuvuza impundu ». Kikabibona. Kikanuma. Imyaka iti HWE!

Ubu cageze mu yisumbuye ariko n’ubu ntikirumva neza igituma ibiremwa vyakuze bitonda hamwe bikicambara cokimwe. Gifise ibibazo vyinshi ariko ko atanumwe avyibaza, kiranuma. Kuber’iki cavutse gitonda aho kandi n’ubu kikaba kikihatonda? Kuber’iki kuva kigeze aho bama bakibwira ivyo gitegerezwa kumenya? Kuber’iki iyo cumvise gikunze ibitariko birigishwa ataco bikimarira? Kuber’iki bagikubita iyo kiriko kiratwenga? Kuber’iki bacigisha mu rurimi bazi neza ko rutavugwa iyo basohotse? Kuber’iki muvyo cigishwa kitigishwa kuryoherwa? Kuber’iki kitigishwa gukundana? Ivyo vyose kikavyiyumvira. Ariko kikabona kiri conyene kivyiyumvira. Kikanuma. Kikabona co n’umuryango waco baracatonda hahandi, ku munsi w’indwi. Muri ya nduru. Kikibaza igituma abayikoma bavuga nabi, bagatukana, bakiba. Kikihweza kigasanga n’abatigeze batondayo nabo baravuga nabi, bagashavura bagatukana, bakiba, bakica n’ibindi. Ntikivyumve. Kikanuma. Imyaka iti HWE!

Ubu carakuze, kiriko kiraheza ayisumbuye. Caranumye. Caramenyereye gusa n’abandi. Nta bibazo kikicibaza. Kiratonda cambaye kimwe n’abandi. Kikaba ica mbere, abavyeyi baco bakaryoherwa. Naco kikaryoherwa. Bagatondana gushima Imana ko ari ikiremwa muntu ciza. Bagakoma ya nduru. Ko caronseyo abagenzi, naco nyene kikayikoma. Cahavuye cemera ko aribwo buzima.

Kuva aho cavukiye rero, kikanakura; cakuze bakibwira ko ubuzima bwiza buhagaze mu kwiga menshi, ukaronka akazi keza, ukaronka n’uwo mwubakana, mugahereza ku bana. Ariko hejuru ya vyose gitegerezwa kwemera Imana. Ubwo ni bwo buzima bwiza; niko cabwiwe. Cahavuye kivyemera nk’uko cemejwe ko kuvuga nabi, gutukana,… ata ngorane bitera. None nico conyene kibikora? Oya. Uko imyaka yiyongera, niko n’ibindi vyiyongera.

Amashure carahejeje, akazi cararonse. Kigatonda. Cambaye ibisa na ivy’abo gikorana. Kigatonda isaha yambere y’igitondo, kigataha isaha cumi n’imwe y’umutaga.
Uwo kwubaka urugo kiramuronse. Biraronkanye. Baranyoye barahimbaje, barinjiye urugo.
Kiracatonda, kiracakurikira. Kiraciba, kiracabesha.
Kiranibarutse. Kiranyoye kirahimbaje.
Ariko kiracatonda, kiracakurikira. Kiracabesha, kiraciba. Ubuho ko ubuzima bukigoye catanguye no kwica. None nico conyene kibikora? Oya.

Imyaka yabaye myinshi gitonda, gikurikira.
Kubesha, kwiba, gusenga, gutwenga, kuvuga, gukora, kwubaha, guterama n’abagenzi, kutubaha uwo bubakanye,… vyose vyabaye imigenzo.
None nico conyene kibikora? Oya. Imyaka iti HWE!
Gitonda, gikurikira, kinywa, kirera, kiborerwa, gitukana, gisenga, gikina.
Uwokibaza ico kimaze kw’isi? Ntavyo comenya.
Caratonze, carakurikiye.
Uko kimeze ni nako cigisha ivyana vyaco. Ko ubuzima ari ugutonda no gukurikira. Kikabikubita gushika aho navyo bivyemera. Bigatonda, bigakurikira. Kikaryoherwa ko vyatonze, ko vyakurikiye.

Kuvuka, kwiga, kurongora, kuronka abana, kuronka amahera, gupfa. Umuco ni uyo!

Vyanditswe na Dorel Ndayisaba

(Isanamu yafashwe na Pharman Nigere)