Vyanditswe na Judicaël Ihorimbere

Turi bande kugira tumenye ikiri ciza ku bijanye n’imibereho, akaranga hamwe n’imigenzo vy’igihugu, mu gihe tuzi ko bitama vyifashe uko tubizi, bihindagurika ?

Haraciye umwaka urenga gato, nandika ibisomwa aha kuri This burundian life. Rimwerimwe, hari igihe mpora mfata akanya nkaraba ibisomwa vyagiye birandikwa kuva This burundian life igitangura, si bike namba. Vyandikwa vyishimikije bibazo bitari bike, kenshi na kenshi urwaruka rw ‘ubu rwibaza. Ndakunda ukugene igisomwa cose canditswe, n’ukugene ivyiyumviro bikirimwo biba bitonze kubera biranyigisha vyinshi ku vyiyumviro urwaruka rufise.

Umunsi umwe nari mbuze itiro, ca ndafata akanya ntangura gusoma ibisomwa vyanditswe This burundian life igitangura. Ndiko ndihweza nasanze hari abatari bake bibaza ibibazo nkoramutima bijanye n’akaranga k’Uburundi, imico n’imigenzo vyamye bituranga ugereranije n’imibereho y’ubu. Hari bamwe bababazwa n’ihindagurika ry’imico n’imigenzo, abandi nabo bati nibihinduke na kare hari hageze. Yamara n’ubwo imigenzo iguma ihinduka uko ibihe bihindagurika, ukuntu ihinduka ntibiba giturumbuka, bikorwa bukebuke uko imyaka igenda. Nta wumenya neza na neza ingene na ryari vyabaye.

Hari igihe iyo dushaka ibitworoheza tubwira abadukurira, canecane abavyeyi, rimwe na rimwe ba sogokuru na nyogokuru ko ivyiyumviro vyabo bishaje ku buryo twumva dushaka guhindura imibereho tukazana mishasha, kubera twiyumvira ko ari vyo. Ariko, turi bande kugira tumenye ikiri ciza ku karanga n’imigenzo vyacu ?

Ndafise incuti n’abagenzi baba i Burundi, abandi baba hanze y’igihugu canke babayeyo imyaka itari mike, mu nyuma barasubira i Burundi. Vyama bintangaza ingene iyo umuntu yavuye iwabo akaja kuba hanze y’igihugu canke akaja kuba mu yindi ntara ingene yifata iyo asubiye iwabo. Birantangaza kuko kenshi usanga uyo muntu bisigaye bimugora gutahura imigenzo yamye imuranga kandi kare bitamugora.

Jewe ahanje, maze imyaka irenga itandatu ntaba mu Burundi. Iminsi ya mbere nkiva i Burundi ndayibutse irantwenza kubera naguma ntangazwa n’aho ndi, n’imigenzo y’abantu baho. Nabona imibereho yabo itoroshe kandi sintahure gose ingene biyumvira.

Imbere yo gutangarira abantu n’imigenzo yabo nabanje gutangarira ibintu vyaho. Nkiva mu ndege nkabona ikibuga c’indege cabo ingene gisa, nkabanza nkaja kuri tapis roulant na escalator ubwa mbere – bari baranteye ubwoba ngo ntivyoroshe kugenderako – nabanje gutangara ko nshitse ari isaha imwe yo mu gatondo hacirabura, butaraca. Amatara yaho sinobabesha yarantangaje nabona yakaka. Abantegereye ku kibuga c’indege bantwaye mu modoka, nsubira gutangara mbonye ubwa mbere ingene amabarabara y’aho nari ndoye angana, n’ingene imiduga iyagenderako yiruka gose. Aho rero ryari irya mbere ngiriye kuri autoroute. Boulevard du 28 Novembre ryari ryo barabara ryagutse nari nzi mu buzima bwanje imbere yo kuva i Burundi.

Yamara, nkimara gusohoka nkaja mu gisagara nabamwo nasanze hadakanga nk’uko nahora ndahiyumvira. Ivyo nahora mbona mu mareresi nasanze atari vyo. Sinohakana ko amabarabara aba akubuye kandi henshi hari ikaburimbo, ariko ubukene nabwo nyene buriho. Urabibona ubonye amazu amwamwe, uriko uraraba ingene yubatse, uriko uraraba abantu bahabaye urabona ko ubukene buri hose, ko bose batamerewe neza nk’uko uba uvyiyumvira. Naciye ntahura ko burya mu mareresi, mu makuru batwereka, hamwe no mu masanamu adushikira avuye mu bitabo canke tukayabona ku mboneshakure, baba bayakoze gose kugira hase nk’uko hasa. Noneho ivyuma vyarashitse kandi bishobora vyinshi, sinorinda ndababwira ingene bakora amasanamu; abahora bayakora bakiha akayobe badafise ngira muca mubibona.

Icantangaje kurusha vyose ni imibereho n’imigenzo y’abantu bo mu bindi bihugu. Aho nari, mu bintu ntatahura, harimwo ugushobora guhura n’umuntu ukamuramutsa akaca akuraba afise ubwoba, canke ukabona ko ariko yiyumvira ati mbega uwo we andamutsa atanzi ni amaki ? Nk’uko bavuga bati « autres pays autres moeurs », urabibona pe. Ndafise umugenzi nahora nama ndiko ndabitera inkuru akaca antwenga, kubera we mu buto bwiwe yari yarabaye hanze. Guhura n’umuntu nkamuramutsa ntansubize vyarambabaza, uwo mugenzi akaca ambwira ati bifate nk’ibisanzwe ino ni gutya, nanje ariko bigakomeza kungora gutahura. Urazi ko ushobora kuba uri kumwe n’umuntu muriko muraganira, hakaca haza uwundi muntu akaramutsa uwo muriko muraganira, wewe ntanakurabe, akaca atangura kuvugisha uwo muri kumwe nk’uko umengo vyoba ari ibisanzwe. Kuri bo nasanze ari ibisanzwe, ariko kuri jewe ntivyari ibisanzwe. Naca nibuka ingene iwacu uhuye n’abantu bari kumwe n’abo uzi, ubaramutsa mbere ukarenzako ukanabayagisha, mukamenyana.

Ikitibagiwe ni uko ivyo gutanga ukuboko bidakorwa, bakuramutsa n’umunwa mu majambo canke bakagusoma kw’itama iyo bakumenyereye. Ntibaraba ngo ni inkumi, umuhungu, umukenyezi canke umugabo, gusomana kw’itama ni ibisanzwe. Mu gihe uba uzi abarundi ingene babayeho, ngira muca mutahura igituma vyangoye kuramukanya gutyo.

Ugishika biragutangaza, ariko urahava ukamenyera, ukagira nka bo muri bimwebimwe. Mu bisanzwe ubushobozi bwo kwiga imigenzo y’ahantu ugiye kuba biri mu bintu umuntu arusha ibikoko. Ariko igikuru ni ugucagura ntupfe gufata imigenzo yose, kubera usanga kimwe cahora kikuranga nk’umurundi wagitakaje. None ico utakaza ni iki ?

Ico utakaza ni ico gituma usanga ibintu bimwebimwe wabayemwo bisigaye bikugora gutahura. Ni ico gituma ibintu uko vyamye bikorwa iwanyu, utashe ushaka kubisubiramwo vyose. Ibi sindavyanditse nerekeza abantu baba hanze y’igihugu gusa. Ndavyandika niyumvira uwo wese yavuye iwabo akaja kuba mu yindi ntara, kubera imvo zitandukanye, amaze imyaka itari mike atakiba iyo yavukiye. Ico utakaza ni ico gituma ushaka guhindura ibintu uko vyamye kera ku nguvu, ugashaka kubikora uko bikworohereza. Imigenzo irahinduka, ariko si ububasha bw’umuntu umwe butuma ihinduka, vyongeye imigenzo ntuyihindura ku nguvu. Birafata igihe. Si kubera iyo uba badasenga co kimwe, ngo uzoca uhindura iwanyu ingene basenga. Si kubera iyo uba badakwa cane badatwikurura woca utaha ukaca ushaka ko batogukosha / batogukwera canke bagutwikurure, ngo bizoca bihinduka iwanyu. Si kubera iyo uba bataramukanya, ntibasangire, ngo uzoce utangura kwiyumvira ko bidakwiye gusangira n’incuti n’abagenzi b’iwanyu. Si kubera iyo uba bafise ukundi imigenzo yo kwubahana yabo imeze uzoca uja iwanyu ngo ushike uhindagura uko bamye bubahana.

Nyabuna, umuntu akwiye kumenya gucagura icatsi n’ururo. Umuntu agata bibi agaheza agasigarana vyiza. Nayo umuntu yosanga aciye atakaza ka kantu kamye kamuranga nk’umurundi. Uwuravye nabi aragenda akagiririre, agasigara yiyumvira nk’uwakuriye hanze y’igihugu canke mu yindi ntara, yarezwe mu yindi migenzo. Ariko abo bari kumwe bo, naho yibaza ngo bameze co kimwe, harya bo baguma babona ko atari uwaho ijana kw’ijana. Nico gituma umuntu atotangara bamubajije ngo uva he kandi yahora yibaza ngo yarashitse. Naho umuntu yoba ahatari iwabo imyaka itagira uko ingana ntashobora gufutanganya ivyahora bimuranga na canecane iyo aho hantu aba yahashitse akuze. Igikuru ni ukumenya ico uri wewe nyene. Jewe ahanje ndi umurundi.

(isanamu yavuye kuri fk-world.com)

Judicaël aba mu Bubiligi