Vyanditswe na Donatien Mpawenayo

Maze imisi nibaza ingene Uburundi buguma butera inyuma kandi hari abantu baciye kw’ishure. Nama nibaza nimba inyigisho turonka, canecane izerekeye kahise k’abandi bantu, canke kahise kacu nyene, ziduha ugushaka kumera nk’abo bantu batwitangiye imbere niyo twamara kurengana natwe. Ndavye ido n’ido ry’ingene abarongozi bariko bigenza uyu musi, canke muri iyi myaka mirongo itanu iheze, bintuma nca nibaza iki kibazo: “Mbe ubu hari umurundi yipfuza kuzibukwa , ku ciza yakoze, mu myaka ijana iri imbere?”

Umwiyumvirizi[1] akongera akaba n’umwanditsi wo mu gihugu ca Kenya, John Mbiti, ni we yihweje abantu bo mu rufatane rw’isi[2] rwa Afrika, jewe nokwongerako nti abirabure baba kuri urwo rufatane rw’isi, aca avuga ati:  “Kazoza k’abanyafrika kagarukira ku myaka ibiri yonyene!” Bisigura ko abanyafrika bategura imigambi yo muri kazoza katarengana ikiringo c’imyaka ibiri. Aho naho nyene ni abashobora gutegura iyo migambi kuko hari n’abatiyumvira ako kazoza barazwa ishinga no kubaho ubu nyene, aha nyene. Jewe nibaza ko aba aribo benshi na canecane mu Burundi.

Kimwe mu bintu ishure rizanira abariciyemwo ni uko ribaha ubushobozi bwo kubona ko bishoboka ko umuntu ashobora guhindura ibintu vyinshi, haba kahise katari keza, akagahindura kakaba keza muri kazoza, canke ingene yahora abaho bitari bibereye, akabihindura bikaba ibibereye gusumba. Ikintu kinini ni uko ishure ryerekana ko umuntu ashobora gukora ikintu kizomuha agaciro, ubu nyene canke mu myaka irenga ijana. Kenshi, abantu bashika ku bintu biteye igomwe mu buhinga, mu ntwaro, eka no mu bumenyi baba bashaka ko ico bashitseko kigirira akamaro abantu gushika imyaka n’iyindi. Raba namwe, abahinga mu vyo kwubaka nka Michel Ange, abashakashatsi mu bijanye n’inguvu za kame z’isi n’ivyaremwe[3] nka Newton, abahinga mu vy’amagara y’abantu nka Pasteur… bose bashika ku kintu catumye n’ubu tubibuka tukabasonera. Abatware nka Nelson Mandela, canke Mahtma Ghandi ni abantu dushobora gufatirako akarorero.

Iryo shure , uko ndaryibaza niko naribonye I Burundi kuko igihe nari muri ryo, eka nibaze ko n’uyu musi ariko bikiri, utwo turorero nitwo twahabwa. Ariko ndavye ingene ukuja mu ngiro kw’ibintu gutandukanye cane n’ivyo ishure riduha bintuma mpengamira ku gushigikira iciyumviro c’umunyaKenya. Raba namwe: amashure yubakwa muri iyi misi hahera umwaka umwe ugasanga nta sima ikiri kuriyo. Amabarabara yubakwa amara imisi urume rumara. Jewe nararondeye umurundi yoba yarubatse ikintu i Burundi avuga ati iki kintu nipfuza ko abana bazovuka inyuma y’imyaka ijana bazogisanga kimeza uko nagikoze. Ninde mutware yaje yipfuza ko yotwara imyaka itanu ku buryo muri iyo myaka akora ibintu, naho coba ikintu kimwe gusa, abantu bazobaho mu myaka ijana bazama bavuga bati uyu mutware yari akarorero? Raba namwe, twese turaninahaza ingene Ntare Rushatsi Cambarantama yakoranije uburundi. Turashima tukongera tugahimbarwa iyo turiko tuvuga ubutore n’ubutwari bwa Ntare Rugamba we yahaye imbibe Uburundi uko tubuzi n’aho Bugufi dusa n’aho turiko turayigabira abatanzaniya. Harya turafise umuntu aza ashaka kuba nk’izi mboneza? Haciye imyaka ingahe aba bami babiri badutanguriye imbere? Ariko n’ubu turabaninahaza! Hari abarundi bipfuza kuba nk’abo?

Mu bijanye n’indero n’ubuhinga, ninde ariko arashira imbere ubuhinga bwoteza imbere indero kavukire? Ehe mama ubu umuntu akubarira ngo kugira ngo werekane ko uteye imbere utegerezwa kuvuga igifaransa, icongereza, igiswahili. Ngo utegerezwa gutamba salsa, reggae, zouk, slow, … Mbe aha turazi ko kutagira ico twivunira nk’akaranga k’abarundi ku buryo umuntu wese aje i Burundi amenya ico turi ari kimwe mu bituma twama mu ndyane? Ehe namwe, dufise incabwenge zingahe zaminuje? Ni inde yiyumviriye kuduhindurira mu Kirundi ibijanye n’ivyo ya minujemwo kugira ngo ubwo bumenyi yarahuye ahandi aburahurire batoyi biwe kumbure bataronse amahirwe yo kumenya neza neza ururimi mva mahanga? Kira noneho ururimi rw’uyundi rwama ari umwana w’uwundi! Hambavu y’ivyo, ni kuki mu vyigwa vy’ubuhinga usanga uturorero ari utuva mu mahanga, kenshi ata turorero dufatiye ku Burundi usanga turi mu vyigwa canecane vyo mu mashure yisumbuye?

Abo bashakashatsi bo mu makaminuza y’Uburundi ari n’abana b’igihugu botwereka gute ko ari abana b’igihugu mu gihe n’ivyo bandika usanga bavyandika mu rurimi rw’abandi bantu? Uwobabaza neza bandika ngo bifashe abarundi canke ngo bifashe abo bandi bantu? Uhava unyishura uti ninde azohava agura ivyo banditse mu Burundi! Uti erega ivyo bandika bakoresha uburyo, uti bakeneye kubaho no kwunguka! Aho nyene niho dukwiye gufatira! Umushakashatsi nsumire inda, murantunga ku kuntu ntariye umunwa, ntakwiye kwitwa umushakashatsi kuko abona iyo nda yiwe! Abandi bashakashatsi bararema ibintu maze, nk’uko babivuga, ubwiza burigura! Ivyo bintu bifitiye akamaro abenegihugu nta nkeka ko n’uburyo bwo kubabeshaho buzova aho nyene. Ubwa mbere uzoba ufise ubuhinga n’ubumenyi, ha gushaka kubusabikanya ugashaka kubugurisha canke kubukoresha mu gucinyiza abandi ha kubukoresha ngo uteze imbere abandi. Gusangira no gusabikanya biryoshe kuruta kwigungana!

Ni kuki ata muntu yiyumvira guteza imbere ururimi rw’ikirundi ngo rushobore gukurikira iterambere ririko riba hirya no hino kw’isi? Nimba ntihenze n’ubu turaciga ingobotozo zitarigwa neza! Hari umuhinga ariko araziga? Kiretse utwatuzo n’ugucagagura amajambo hari umuntu yiyumviriye gushiraho ihwaniro ry’abahinga b’abarundi maze ngo rikemure ibibazo bitaronse uwubikemura? Raba namwe, biteye isoni kubona mu buzima bwa misi yose haba mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko canke mu burengero umurundi wese avuga ikirundi ariko abanyamahanga bakishongora baza iwacu bagataha ata n’uko bavuga na “mwaramutse”! Kubera iki? Kubera twita imbere mu kubereka ko ahubwo tuvuga neza ururimi rwabo! Maze tukumva ko ariho turi abantu bateye imbere. Ukwo ni ukutagira akaranga!

Nta gihugu na kimwe cateye imbere gikoresheje ururimi mvamakungu! Sinanse ko tumenya indimi mvamakungu kuko ubwenge burarahurwa. Reka izo ndimi zidufashe kurahura maze ducanishe inkwi zacu: ikirundi. Biteye isoni kubona ata hwaniro ry’incabwenge zo ku rwego rwa kaminuza ririho ngo rifashe guhindura ibisomwa vy’izindi ncabwenge mu Kirundi, ngo zongere zirabe ingene ivyo bisomwa vyofasha Uburundi gutera imbere. Kimwe mu bizotuma tuba umwe, tugatsinda izi ndyane abaducanishijemwo baduteye ni uko aka karanga kacu, “URURIMI RUMWE”, tukavyura tukagateza imbere. Ni tutugurura amaso ngo tubone ko “intwaro yo gucanishamwo ngo utware” yatumye tuba nk’aho twahumye tukaguma tubona ubudasa, ubwoko, intara, ejo hazoba ari ubavuga igifaransa n’abavuga icongereza n’igiswahili, hirya y’ejo aba kirisu n’abatari aba kirisu… tuzoguma turi inyuma.

Bane ba mama, umurundi ashaka ko tuzomwibuka mu myaka ijana n’iyirenga iri imbere ni adushikane kugutangura kubona ubutunzi dufise mu karanga n’imibano dufise. Dutangure kubona ko ikintu cose ukoreye igihugu utegerezwa kugikora neza ku buryo riba iragi rizokuranga n’inyuma y’imyaka igihumbi n’iyirenga. Hari vyinshi vyokorwa, jewe ntanze akarorero k’ururimi nk’ikintu kitugira umwe kugira ngo dutsinde iyo ngwe yigira umugenzi iguma idutsimbazamwo ibidutandukanya maze ngo ducanemwo nayo ihangame ku ngoma yigira umuhuza, uwudufasha, n’ibindi… Kandi ikiyigenza ari ukutugira abasuku bayo.

(Isanamu ya Muco Aristide)

[1] Nashatse gushira mu kirundi ijambo ‘philosophe

[2] Ijambo ‘continent’ mu kirundi

[3] Mu kirundi ‘physique

Donatien aba i Tunis muri Tuniziya

Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook