MRG

Kenshi cane, iyo mpuye n’umurundi, canecane mu mahanga, duhejeje kuramukanya no kwidondora, ikiganiro gikurikira gisa nk’iki:

X: Muba mw’iquartier iyihe none i Buja?
Jewe: Quartier INSS
X: Ah, naka murazinanye rero?
Jewe: Oya sindamuzi
X: Eh none mw’iquartier uzinanye na bande?
Jewe: En fait, nta bajeunes nzi muri irya quartier vraiment, kandi nibaza ko atari benshi tungana babayo.
X: None wize he?
Jewe: Lycée Guebre Mariam
X: Oya ukiri mu Burundi je veux dire
Jewe: Oh, jewe sinigeze niga mu Burundi
X: Eh, bigenze gute?
Jewe: Navuyeyo ntaragera kuja mw’ishure
X: Eh none bigenda gute ngo uvuge ikirundi?

Inyishu y’ico kibazo rero ntayo nzi. Mpora mvuga ngo sinacibagiye ariko sinibaza ko umwana w’imyaka ine yoba avuga ikirundi cose mvuga. Novuga ko ari abavyeyi bigoye barakinyigisha, ariko basaza banje baranse kuciga. Ndibuka umwe aciga muri maternelle, mama amubwira ikirundi ntavyumve. Mama yaca ashavura akamubaza ati:”None nturi umurundi aho wanka kuvuga ikirundi?” Nawe ati oya! Mama agaca amubaza:”None uri umuki?”. Umwana ati: “je suis Français“! Aho rero ntarigera anaja mu Bufaransa! Ni uko gusa yiga muri école française, igifaransa akaba arico abantu bose bavuga kw’ishure, ntiyumva igituma akeneye kumenya urundi rurimi. N’ubundi twese muhira turavuga igifaransa, kandi aho mu Burundi  bavuga yahagiye rimwe gusa kandi yari afise amezi atatu gusa, bisigura ko atanakimwe yibuka.

Ku vy’ukuri, abavyeyi baragerageje kutwigisha ikirundi uko babishoye. Mugabo iryo si ibanga ryoroshe. Nk’ubu jewe, nibo bonyene twashobora kuvugana ikirundi. Nta bana tungana b’abarundi baba muri Ethiopie, abandi nabo baba biga kw’ishure tukaba tuganira mu gifaransa kuko arico kitworohera. Ntashe, umukozi yambwira Amharic canke icongereza kirwaye. Nakije télévision nabona programmes ziri mu congereza. Nsomye igitabo, caba kiri mu gifaransa. Murumva ko kumenya ikirundi vyasaba ishaka ryinshi, n’ubu sindamenya aho nakuye iryo shaka ariko ndabona ko vyagize akamaro, kuko biramfasha cane kuba nzi ikirundi.

Ndafise muvyaranje aba muri Suède. Abana biwe bakaba bavuga igisuedois n’icongereza gusa. Abakuze n’igifaransa barakizi! Umugabo wiwe rero, akaba afise mwene wabo aba mu Butaliano. Abana b’uwo mugabo bakaba bazi igitaliano conyene. Murumva ko abana bahuye bataronka ururimi rubahuza kandi bavukana. Aho niho umuntu yumva akamaro ko kuvuga ururimi kavukire, ni kugira dushobore kuyaga n’umuryango wose. Akarorero nobaha ni inkuru Nyokuru yahora antera. Hari umusi umwe, twararanye, nabonye ko namutanze gusinzira nawe antanga gukanguka, nca ndamubaza igituma ataryamye anyishura ati: “Naraye izamu kugira ntihagire ico uba”. Iyo ni inkuru ni imwe  ya nyokuru wanje nibuka kandi ntayo nari kugira iyaba ntumva ikirundi .

Ku bana b’ubu ariko numva ngo biriko biroroha kubigisha ururimi. Nanje ubu mbona vyoroshe kutacibagira kubera ubuhinga bw’ingurukanabumenyi. Umwana arashobora kuja kuri Facebook akaba aritwengera araba udusanamu mu kirundi twa Burundian Vines. Canke akaja kuri youtube akumva inkino za Kigingi, indirimbo za Farious na Kidumu, canke imvyino za Higa akumva ikirundi atarinze kugira effort. Ashobora kuvugana n’umuryango canke abagenzi bari mu Burundi kuri Skype canke Viber bakamubwira ikirundi. Ku bakuze, umuntu arashobora gukurikirana amakuru mu Kirundi, eka hari n’uwashize igitabo cose ku rubuga rwa dropbox. Nizeye ko mu myaka iza tuzoronka n’ibitabo vy’abana, udukino, n’udusanamu mu kirundi kugira abavyeyi bari mu mahanga biborohere kwigisha ikirundi abana babo, abana bagire n’ishaka ryo kuciga ngo bakimenye.

Abo banditsi, abaririmvyi, abakora  films canke comédie n’ibindi vyoba bituryohera canke bitwigisha gukoresha ururimi rw’ikirundi, babandanije, mu myaka iri imbere ngira ntibizoba igitangaza kubona umurundi aba mu mahanga avuga ikirundi. Ikibazo “bigenda gute ngo uvuge ikirundi?” kizoteba kizimangane.

N’uko ni ingingo

Karl-Chris Nsabiyumva

Jewe navukiye mu Burundi, ariko mfise imyaka itanu, twarimutse tuja kuba mu gihugu bavuga icongereza n’igiswahili. Twagarutse kuba mu Burundi nyuma y’imyaka itanu mvuga neza icongereza, igiswahili, eka n’igifaransa (abavyeyi banje bari baratwandikishije je na mutoyi wanje muri Alliance Française). N’ikirundi naracumva nkakivuga neza kuko abavyeyi ntibigeze bahagarika kutuvugisha mu Kirundi! Naho twaba turi mu bantu batumva ikirundi, bafise ico batubwira bakivuga mu kirundi, kiretse iyo ari ikintu cerekeye bose. Abakozi bo muhira bari barahevye baramenya amajambo y’ikirundi amwamwe kubera bama batwumva tuvuga mu rurimi kavukire.

Iyo mpuye n’abana b’abarundi batavuga ikirundi rero, kenshi amakosa ndayata ku bavyeyi babo… Ni gute woshaka ko umwana amenya urundi rurimi ukamwima kumenya ururimi kavukire arirwo fatiro ry’akaranga kiwe? Kanatsinda abashakashatsi bo kw’isi benshi barerekanye ko abana biborohera kwiga indimi nyinshi no kuziguva neza kurusha abakuze, bisigura ko kuvuga ikirundi bitabuza umwana kumenya kuvuga urundi rurimi kandi neza!

Mu misi iheze numvise umugore yariko arasigurira umugenzi wiwe ko umwana wiwe atavuga ikirundi, birantangaza. Ngo avuga igifaransa gusa. Icantangaje ca mbere ni uko uwo mugore n’uwo mwana wiwe ndabazi: bavukiye mu Burundi, kandi ntahandi baraba atari mu Burundi. None bigenda gute ngo uwo mwana ntavuge ikirundi kandi aba mu Barundi ? Icantangaje ca kabiri ni uko uwo muvyeyi yavuga umwana wiwe nk’uko umengo ukutavuga ikirundi kwiwe ni ibintu vy’igitangaza, vyo gushima.

Ndamaze guhura n’abavyeyi benshi bo mu gisagara bahimiriza abana babo kuvuga izindi ndimi kavamahanga, bakabavugisha mu gifaransa canke mu congereza, ngo ni kugira abo bana bamenye izo ndimi neza… None ko jewe nagumye mvuga ikirundi, tuba mu mahanga, kandi bitambujije kumenya izindi ndimi? Ok, sinakivuga neza cane – nk’akarorero, vyarashika je na murumuna wanje tukicurira amajambo y’ikirundi dukuye mu congereza: gusharinga (to share = gusangira), gucallinga (to call = guhamagara) – ariko naragerageza kuganira n’abantu mu kirundi ciza…

Ikindi kintu gihora kintangaza ni iyo abarundi – canecane abaronse akaryo ko kwiga canke gukora hakurya y’amazi – batangura kwiyibagiza ururimi kavukire. Ndatahura ko iyo umaze iminsi uvuga urundi rurimi, canke iyo wize amashure mu rurimi atari ikirundi, bishika iciyumviro kikoroha guseruka mu rurimi atari ikirundi… Naje ntagomvye kubesha, iyo usanze ndi kumwe n’abagenzi banje bumva icongereza usanga ndiko mvuga mu congereza kubera icongereza arico kirimi niyumviramwo kenshi kandi kinyorohera kuvuga. Ariko ntibisigura ko nca nigumira muri ukwo kutamenya ikirundi nk’uko umengo ni ibisanzwe…

Tumaze gutaha, icigwa c’ikirundi cari mu vyigwa vyangora mwishure kubera ata kirundi nigeze niga mu mashure matomato. Mu Burundi nashikiye mu mwaka wa gatanu ntari bwigere niga mu kirundi n’umusi n’umwe. N’amajambo narinzi kwandika nari narayiyigishije nkurikije principe yo “kwandika uko uvuga”. U ni U, Ge ni G, Che ni C, Se ni S… Kubera nari nzi kwandika mu giswahili ntivyangoye cane. Ntaho ikirundi cigeze gituma nyoberwa, ariko ngeze mu mashure yisumbuye, abavyeyi barabonye ko bingora baca barandonderera umuntu angirisha cours du soir z’ikirundi gusa. Inyuma y’umwaka umwe gusa nari nsigaye nsigurira abandi mu cigwa c’ikirundi.

Abavyeyi banje ntibigeze birata ukutamenya ikirundi kwanje canke ngo babifate nk’ukumengo ni ibintu biri sweet… Ahubwo bama bambwira ko ninasaza ntashobora kuvuga ijambo mu kirundi abantu bazohora bantwenga, ivyo bikantera inyota yo kumenya ikirundi kugira sinzomaramare. Iyo abantu bantwenze mvuze ibitarivyo canke mvuze nabi (ikirundi canje carigeze kuba gifise accent y’icongereza) bikambabaza, batangaye ko mvuze neza canke nzi ikirundi “kigoye” (nk’imyibutsa) bikampimbara. Vyose vyatewe n’indero y’abavyeyi yo kunyumvisha ko akaranga (identité) kanje gafatiye mu kumenya ururimi rwanje, kuko ntaruzi sinotahura neza imico indanga nk’umurundi!

Hari abajeunes mpora numva bavuga ngo bashaka gutwara Uburundi badashobora no kuvuga iryungane rikwiye mu kirundi badashizemwo ijambo ry’urundi rurimi, canke bakavuga ngo ntibazi gusoma canke kwandika ikirundi. None, ko igihugu ari abantu, kandi abarundi benshi bivugira ikirundi gusa, bazotwara abo badashobora kuvugisha (kubasaba amajwi)?

Nivyo ikirundi kiragoye. Umwanya n’inguvu bimfata kugira nandike article mu kirundi ni vyinshi cane ugereranije n’ivyo nkoresha kugira nandike mu congereza canke mu gifaransa. Kandi nimba muriko murasoma ibi ni uko hari umuntu yabanje kunkosora ivyo nari nanditse ubwambere…
Ariko nk’ibindi vyose, ikirundi kirigwa, kandi umuntu agishizemwo ishaka kiramenywa! Nimba mvuga ikirundi rero, ni kubera nacize!

“Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.” – Rita Mae Brown

___

MRG aba i Toronto, Canada

Karl-Chris aba  i Bujumbura.

You can Follow This Burundian Life on twitter and Facebook