Vyanditswe na Kamaramasenge

Haraciye amezi, mfashe igari ya moshi- train -, nari mfise ordinateur yanje kuri jewe, nca nibwira nti reka ndabe film mu kurindira ko nshika. Kugira nshobore kumva neza ivyo bavuga muri film hanyuma na canecane singore abandi bantu dufadikanije urugendo, nari mfise écouteurs ca ndazicomeka kuri ordinateur, ndazambara. Hasigaye iminota 15 ngo nshike, nagiye numva amajwi y’abantu avuga rwose birenze, mu yandi majambo ariko atera urwamo mw’igari ya moshi. Hanyuma nca nibwira nti ngira ni akagwi k’abagenzi bibagiye ko igari ya moshi atari rwabo, harimwo abandi bantu. Nca ndibandaniriza kuraba film yanje, ndaduza na volume muri écouteurs. Turakomeza urugendo, tubandanya twegereza aho nari ndoye. Hasigaye iminota nk’itanu ngo nshike aho nari ndoye, ca ntangura kuzimya ordinateur yanje kugira ndayisubize mu gasaho kayo. Nca ndumva nya bantu bamye baravuga rwose babandanya kuvuga. Nanje mu mutima nkomeza kwibaza nti mbe basha uwo muntu ni nyabaki?

Numvirije iyo amajwi azanana, nca ndashobora kumva ko hariko havuga abantu babiri: umugabo n’umwigeme. Ntibari kure yaho nari nicaye. Ivyo bavuga naravyumva, nako kuko bavugira hejuru, na canecane uyo mugabo. Uwo mugabo mu bisanzwe  ukuntu yariko aravuga rwose wamengo ariko ashikiriza ijambo. Ndumviriza, ca numva nya mugabo ariko abaza wa mugore iyo ava. Ingene yabimubaza bica birantwenza gato:« Ndi umuzuzu nyawe(nyakuri), avuka aha n’aha… Nawe uva he? ». Wamengo ni ba bavyeyi babaza abagenzi b’abana babo bati :« Uva he? Uri uwo kwa nde?». Ukuntu yabivuga n’ingene yabibaza abisubiramwo bikomeza kuntwenza. Sinzi ukuntu mpagurutse ndiko ndegeranya utuntu twanje, nca nibwira nti reka ndabe uwo muntu basha. Muri ico gihe nyene tuca turahuza amaso n’uwo mugabo, aca  abandanya abwira nya mwigeme bariko bayaga, akomeza kundaba mu maso, avuga ati: « Sinkunda ibitoke kavamahanga, canecane utumaramasenge n’ibisahira ». Nca ndasubira ndicara mu kibanza canje nibwira mu mutima : « Nti nguyo uwundi akayoga kashitse ! ». Ariko muri uwo mwanya bikansiga gato. Ryari irya mbere mpura n’umuntu adatinya kumbwira ico yiyumvira, kandi akabimbwirana ubwishime bwinshi hamwe n’akagaye. Ariko n’ubwo vyantangaje naciye nsanga ndiko ndatwenga.

Haheze iminota nk’ibiri, ngira nshike, ndahaguruka, ndegera umuryango kugira nce nsohoka. Nshitse iruhande y’umuryango ndahasanga abantu babiri b’abagabo. Umwe akiri muto nibaza ko noba nduta afise nk’imyaka 20, uwundi nawe akuze yoba afise nk’imyaka 40. Nta n’umunota uhaciye, wa mugabo yambwira “urukundo rwose” afitiye ibitoke kavamahanga aca aza iyo turi, adusanga aho duhagaze. Aca arasubira, kwa kundi nyene, andaba mu maso, n’impemu ziwe zimota inzoga ngo:« Ndi umuzuzu nyawe, kandi ndanka ibitoke kavamahanga, canecane  utumaramasenge n’ibisahira,… ». Aca arongerako ambwira kandi ata bwoba, na ka kagaye kiwe kenshi ati:« Kandi sintinya kubikubwira ndakuraba ! ». Muri uwo mwanya nca nditwengera, nta na kimwe namwishura. Aca abaza wa musore duhagararanye ati : « Uri umuzuzu, uva aha n’aha…? ». Wa musore aramwishura ati : «Ego». Wa mugabo aca asubizayo ati : « Eeeeh ni vyiza, naje ndi umuzuzu, sinkunda ibitoke kavamahanga ! Weho? ». Wa musore ati: « Umwe wese n’ingorane ziwe ! ». Muri uwo mwanya inyishu yiwe yarantwengeje. Uno mugabo aca abaza wa wundi wundi w’imyaka nka 40, we aca aritwengera ntiyamusubiza. Muri ako kanya tuba turashitse.Sinobabwira ingene nari mfise akanyamuneza ko dushitse, sije nabonye imiryango iruguruye ngo nsohoke, kuko nariko ndaribwaribwa no kumwishura.

Nibaza ko ntazokwibagira uwo mugabo twahuye n’ivyo yambwiye. Na canecane ingene yandaba ariko arabimbwira, n’inguvu yakoresha ariko arasohora ayo majambo. Nivyo yari afise umufuke w’inzoga yanyoye, ariko inzoga, hari abavuga ko zituma umuntu avuga nyabuna ikiri ku mutima. Mu kaborerwe kiwe yambwiye ico yiyumvira ku bantu badasangiye ibara ry’urukoba. Sindi muto kandi ndazi ko kuri ino si huzuye abantu biyumvira gutyo. Ukuri kwose ntikuryoshe kuvuga, mu bihugu nka vyose hariho abantu biyumvira gutyo. Vyaciye binyibutsa ivy’iwacu, ivy’abapfa ubwoko, ivy’abapfa intara. Nabo nyene uwubiravye usanga baba bariko bapfa ibintu batacaguye.  Nta wucagura abavyeyi biwe, iyo ava n’iyo avuka. Nibaza ko abiyumvira gutyo biva ku bujuju buvanze n’ubwoba bw’uyundi muntu. Hagaca hajamwo utugorane tw’umuntu umwe wese. Nya muntu agaca utugorane twose ku bandi. Nibaza ko arivyo vyashikiye uwo muntu twahuye.

Mu nyuma y’aho ndiko ndiyumvira, naciye nibwira ko ibintu nk’ivyo biva ku bujuju butagira uko bungana kandi n’ukuntu umuntu yarezwe mu muryango wiwe, aho yakuriye, aho aba. Nico gituma ikumira rifatiye kw’ibara ry’urukoba, ku gitsina, ku moko, ku ntara, ku madini ndabifatira hamwe. Nta mwana avuka afitiye urwanko abo badasangiye  ibara ry’urukoba, ubwoko, intara,… N’ikimenyamenya ushize abana hamwe baca batangura gukina n’ubwo baba badasa. Ababakurira nibo badakora neza akazi kabo, babashiramwo inzakano mwe n’izo. Abana bamaze gukura bagacika abagabo n’abagore, amazi aba yarenze inkombe.  Ikibabaje n’uko hari abantu bitwa ko bari baciye ubwenge, ariko baca bakoresha ubwo bwenge, kugira bahende abanyagihugu batobato kugira bashike ku vyo bipfuza: gutwara. Akazi kabo ko guhenda abantu batobato kugira barwanire ibintu ibi canke biriya baragakora neza rwose, ku buryo uwo muntu mutomuto umengo nta bwenge aba agisigaye agifise. Mu mutwe wiwe, aba abona ko uwundi badasa aba ariwe ntambuko y’ingorane zose.

Jewe naragize Imana muri uwo mwanya, kuko hari abandi bantu bashikiwe n’ibiruta ngaho. Hari abahohoterwa canke bakicwa no kwicwa bahorwa urukoba rwabo, ubwoko, amadini, intara,… Ikintu kimwe gusa, ni uko umuntu amaze guca ubwenge gato yari akwiye kwiyumvira, ahereye ku ndero yahawe, mu muryango wiwe, mu kibano,… akihweza ko bimwebimwe mu bintu tuhakura, hari igihe biba bidatomoye. Urwaruka nitwe twari dukeneye kwerekwa ingaruka mbi z’ibintu nk’ivyo, kuko kenshi nitwe tuba dufise amaraso ashushe, ugasanga turakoreshejwe mu kumerera nabi abandi biturutse ku mvo zitagira ifatiro. Jewe aka kantu kanshikiye sinobabesha kankumbuje iwacu. Abiyumvira nabo ko mu gihugu c’imizuzu vyose bikayangana kandi bigenda neza, baramenya ko ata nyambo ibura agahonzi. Niyumvira ko umuntu, yoba yanka abandi kubera badasangiye ubwoko, intara, umugambwe,idini,… yoca ubwenge akava muri ubwo bujuju, kandi ataho bitaniye n’uwanka uwo badasangiye ibara ry’urukoba.

Isanamu yavuye kuri : jeuxetcompagnie.fr

—–

Kamaramasenge aba mu gihugu c’imizuzu